49,00

6 NIGIRI: SAKE / EBI / TAKO / SUZUKI / MAGURO / HAMACHI

3 GUNKAN: SPICY SAKE / SPICY EBI / SPICY MAGURO

8 URA MAKI: KAIGAN

0,25€